好文詩網_古詩文大全鑒賞
先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

“醉別西樓醒不記”

(9人評價) 5

朝代:宋朝

作者:晏幾道

 

出自宋代詩人晏幾道<蝶戀花·醉別西樓醒不記 Tune: Butterflies over Flowers>

蝶戀花·醉別西樓醒不記

zuì bié xī lóu xǐng bú jì
醉別西樓醒不記I don't remember my drunk hour
中仄中平平仄仄

chūn mèng qiū yún
春夢秋云When we parted at Western Bower.
中仄平平

jù sàn zhēn róng yì
聚散真容易It's easy to part as to meet
中仄平平仄

xié yuè bàn chuāng hái shǎo shuì
斜月半窗還少睡Like autumn clouds or spring dreams sweet.
中仄中平平仄仄

huà píng xián zhǎn wú shān cuì
畫屏閑展吳山翠Into my window peep moonbeams, I cannot sleep;
中平中仄平平仄

yī shàng jiǔ hén shī lǐ zì
衣上酒痕詩里字On my robe stains of wine
中仄中平平仄仄 

diǎn diǎn háng háng
點點行行Just as words in my song,
中仄平平

zǒng shì qī liáng yì
總是凄涼意Drop after a drop, line after line.
中仄平平仄

hóng zhú zì lián wú hǎo jì
紅燭自憐無好計Tell how my dreariness lasts long.
中仄中平平仄仄

yè hán kōng tì rén chuí lèi
夜寒空替人垂淚The candle pities its own helpless plight
中平中仄平平仄
醉別西樓醒不記

(說明:平,表示填平聲字;仄,表示填仄聲字;中,表示可平可仄;加粗體字,表示韻腳所在。)

注釋

⑴蝶戀花:唐教坊曲名,后用作詞牌名。又名“鵲踏枝”、“鳳棲梧”。

⑵西樓:泛指歡宴之所。

⑶春夢秋云:喻美好而又虛幻短暫、聚散無常的事物。白居易花非花》詩:“來如春夢不多時,云似秋云無覓處。”晏殊木蘭花》:“長于春夢幾多時,散似秋云無覓處。”

⑷吳山:畫屏上的江南山水。

⑸“紅燭”二句:化用唐杜牧贈別二首》之二:“蠟燭有心還惜別,替人垂淚到天明。”將蠟燭擬人化。

醉別西樓醒不記。春夢秋云,聚散真容易。斜月半窗還少睡。畫屏閑展吳山翠。
翻譯

醉別西樓的情景醒后全都忘記。猶如春夢秋云,人生聚散實在太容易。月光斜照窗欞,我難以入睡,閑看畫屏上吳山的蔥翠。

衣上的酒痕和詩里的字,一點點,一行行,都是那凄涼的情意。可憐的紅燭自憐沒有好辦法,只能在寒夜中白白地為人垂淚。

賞析
晏幾道年輕時,曾有過一段舒適安逸的生活。后來,他家道衰落,就連正常的衣食起居都成了問題。這使他深諳人生的無常。這說辭就是一篇抒寫人生聚散的作品。昔日歡情易逝,當日幽懷難抒,來日重逢無期,往復低徊,沉郁悲涼,都在這首抒寫離情別緒的懷舊詞中得到了淋漓盡致的表現。

開篇憶昔,寫往日醉別西樓,醒后卻渾然不記。這似乎是追憶往日某一幕具體的醉別,又像是泛指所有的前歡舊夢,實虛莫辨,筆意殊妙。二、三句用春夢、秋云作比喻,抒發聚散離合不常之感。春夢旖旎溫馨而虛幻短暫,秋云高潔明凈而縹緲易逝,用它們來象征美好而不久長的情事,最為真切形象而動人遐想。

“聚散”偏義于“散”,與上句“醉別”相應,再綴以“真容易”三字,好景輕易便散的感慨便顯得非常強烈。這里的聚散之感,似主要指愛情方面,但與此相關的生活情事,以至整個往昔繁華生活,也自然包括內。

上片最后兩句,轉寫眼前實境。斜月已低至半窗,夜已經深了,由于追憶前塵,感嘆聚散,卻仍然不能入睡,而床前的畫屏卻燭光照映下悠閑平靜的展示著吳山的青翠之色。這一句似閑實質,正是傳達心境的妙筆。心情不靜、輾轉難寐的人看來,那畫屏上的景色似乎顯得特別平靜悠閑,這“閑”字正從反面透露了他的郁悶傷感。

過片三句承上“醉別”、“衣上酒痕”,是西樓歡宴時留下的印跡:“詩里字”,是筵席上題寫的詞章。它們原是歡游生活的表征,只是此時舊侶已風流云散,回視舊歡陳跡,翻引起無限凄涼意緒。前面講到“醒不記”,這“衣上酒痕詩里字”卻觸發他對舊日歡樂生活的記憶。至此,可知詞人的聚散離合之感和中宵輾轉不寐之情由何而生了。

結拍兩句,直承“凄涼意”而加以渲染。人的凄涼,似乎感染了紅燭。它雖然同情詞人,卻又自傷無計消除其凄涼,只好寒寂的永夜里空自替人長灑同情之淚了。

此詞為離別感憶之作,但卻更廣泛地慨嘆于過去歡情之易逝,此時孤懷之難遣,將來重會之無期,所以情調比其他一些傷別之作,更加低徊往復,沉郁悲涼。詞境含蓄蘊藉,情意深長。全詞充滿無可排遣的惆悵和悲涼心緒。作者用擬人化的手法,從紅燭無法留人、為惜別而流淚,反映出自己別后的凄涼心境,結構新穎,詞情感人,很能代表小山詞的風格。
衣上酒痕詩里字。點點行行,總是凄涼意。紅燭自憐無好計。夜寒空替人垂淚。
蝶戀花·醉別西樓醒不記》是宋代詞人晏幾道的作品,被選入《宋詞三百首》。這是一首傷別的戀情之作,寫別后的凄涼情景。此詞沒有事件的具體描述,通過一組意象反復訴說離愁的無處不在和無時不有。上闋寫醉夢醒來,感慨人生如夢如云,醉別西樓,醒后已不記得當時的情景,即使什么都忘了,可醒后有一點清醒的:人生聚散,像春夢,像秋云,容易消失;下闋寫聚時的酒痕詩文,現在睹物生情,無不感到哀傷,最后兩句寫燃燒的紅燭也好像悄悄替人流淚。全詞意象清幽,纏綿凄婉,迷茫的意態和傷感的氛圍平添了含蓄酸楚的氛圍,頗有情調。


精彩推薦

晏幾道的古詩大全

作者介紹

晏幾道
{$view->author} 晏幾道(1030-1106,一說1038—1110 ,一說1038-1112),男,漢族,字叔原,號小山,著名詞人,撫州臨川文港沙河(今屬江西省南昌市進賢縣)人。晏殊第七子。歷任潁昌府許田鎮監、乾寧軍通判、開封府判官等。性孤傲,晚年家境中落。詞風哀感纏綿、清壯頓挫。一般講到北宋詞人時,稱晏殊為大晏,稱晏幾道為小晏。《雪浪齋日記》云:“晏叔原工小詞,不愧六朝宮掖體。”如《鷓鴣天》中的“舞低楊柳樓心月,歌盡桃花扇底風”等等詞句,備受人們的贊賞。.?

晏幾道詩詞名言

 • 【琵琶弦上說相思。當時明月在,曾照彩云歸】

  pí pá xián shàng shuō xiàng sī 。dāng shí míng yuè zài ,céng zhào cǎi yún guī   琵琶弦上說相思。當時明月在,曾照彩云歸 古:平平平仄仄通通 通平平仄仄 平仄仄平平 ◆歸【上平五微】 今:平平平仄通通平 通平平仄仄 平仄仄平平 ◆歸【五微,ei,ui(uei)】 出自:晏幾道《臨

 • 【渡頭楊柳青青,枝枝葉葉離情】

  dù tóu yáng liǔ qīng qīng ,zhī zhī yè yè lí qíng   渡頭楊柳青青,枝枝葉葉離情 古:仄平平仄平平 平平仄仄平平 ◆情【下平八庚】 今:仄平平仄平平 平平通通平平 ◆情【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】 出自:宋·晏幾道《清平樂》 作品原文:

 • 【欲把相思說似誰,淺情人不知】

  yù bǎ xiàng sī shuō sì shuí ,qiǎn qíng rén bú zhī    欲把相思說似誰,淺情人不知 古:仄仄通通仄仄平 仄平平通平 ◆知【上平四支】 今:仄仄通平通仄平 仄平平通平 ◆知【十三支,(-i)(零韻母)】 出自:宋·晏幾道《長相思》 作品原文:

 • 花信來時,恨無人似花依舊"

  出自宋代詩人晏幾道<點絳唇·花信來時 Tune: Rouged Lips> huā xìn

 • 舞低楊柳樓心月,歌盡桃花扇底風"

  出自宋代詩人晏幾道<鷓鴣天·彩袖殷勤捧玉鐘 Tune: Partridge Sky>

猜您喜歡的分類:

著名詩人

李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

?
© 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  古詩文網 山西快乐10分钟开奖走势图 天天打麻将送话费 老快3遗漏数据 吉林市微乐麻将小鸡飞蛋 香港免费资料+王中王 大地棋牌登录中心 重庆幸运农场19码计划 股票行情大盘走势k图 英超联赛排行榜 贵阳捉鸡麻将麻友圈 北京pk105码三期计划分析 有哪些好的股票配资平台 方大炭素股票走势 上海麻将敲麻 捉鸡麻将技巧 新疆35选7的中奖规则 手机上打现金的麻将