好文詩網_古詩文大全鑒賞
先秦 兩漢 魏晉 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 現代

少年不識愁滋味,為賦新詞強說愁"

(15人評價) 5

朝代:宋朝

作者:辛棄疾

 

辛棄疾<丑奴兒·書博山道中壁 Tune: Song of Ugly Slave - Written on the wall on my way to Boshan>


shǎo nián bú shí chóu zī wè
少 年 不 識 愁 滋 味While young, I knew no grief I could not bear;

ài shàng céng lóu
愛 上 層 樓I'd like to go upstairs.

ài shàng céng lóu
愛 上 層 樓I'd like to go upstairs

wéi fù xīn cí qiáng shuō chóu
為 賦 新 詞 強 說 愁To write new verses with a false despair.

ér jīn shí jìn chóu zī wèi
而 今 識 盡 愁 滋 味I know what grief is now that I am old;

yù shuō hái xiū
欲 說 還 休I would not have it told.

yù shuō hái xiū
欲 說 還 休I would not have it told,

què dào tiān liáng hǎo gè qiū
卻 道 天 涼 好 個 秋But only say I'm glad that autumn's cold.注釋


⑴丑奴兒:詞牌名。又名《采桑子》、《丑奴兒令》、《羅敷媚》、《羅敷艷歌》。唐教坊大曲有《楊下采桑》,是兼有歌舞的大曲。南卓《羯鼓錄》作《涼下采桑》,屬“太簇角”。《丑奴兒》為雙調小令,殆就大曲中截取一遍為之。《尊前集》注“羽調”,《張子野詞》入“雙調”。四十四字,前后片各三平韻。別有添字格,兩結句各添二字,兩平韻,一疊韻。

⑵博山:在今江西省廣豐縣西南。因狀如廬山香爐峰,故名。淳熙八年(1181)辛棄疾罷職退居上饒,常過博山。

⑶少年:指年輕的時候。不識:不懂,不知道什么是。陳慥《無愁可解》:“光景百年,看便一世,生來不識愁味。”

⑷“為賦”句:為了寫出新詞,沒有愁而硬要說有愁。強(qiǎng),勉強地,硬要。

⑸識盡:嘗夠,深深懂得。

⑹欲說還(huán)休:內心有所顧慮而不敢表達。李清照《鳳凰臺上憶吹簫·香冷金猊》詞:“生怕閑愁暗恨,多少事欲說還休。”休,停止。


翻譯


人年少時不知道憂愁的滋味,喜歡登高遠望。喜歡登高遠望,為寫一首新詞無愁而勉強說愁。

現在嘗盡了憂愁的滋味,想說卻說不出。想說卻說不出,卻說好一個涼爽的秋天啊!


賞析


此詞通過回顧少年時不知愁苦,襯托“而今”深深領略了愁苦的滋味,卻又說不出道不出,寫出兩種截然不同的思想感情的變化。

詞的上片,作者著重回憶少年時代自己不知愁苦,所以喜歡登上高樓,憑欄遠眺。少年時代,風華正茂,涉世不深,樂觀自信,對于人們常說的“愁”還缺乏真切的體驗。首句“少年不識愁滋味”,乃是上片的核心。辛棄疾生長在中原淪陷區。青少年時代的他,不僅親歷了人民的苦難,親見了金人的兇殘,同時也深受北方人民英勇抗金斗爭精神的鼓舞。他不僅自己有抗金復國的膽識和才略,而且認為中原是可以收復的,金人侵略者也是可以被趕出去的。因此,他不知何為“愁”,為了效仿前代作家,抒發一點所謂“愁情”,他是“愛上層樓”,無愁找愁。作者連用兩個“愛上層樓”,這一疊句的運用,避開了一般的泛泛描述,而是有力地帶起了下文。前一個“愛上層樓”,同首句構成因果復句,意謂作者年輕時根本不懂什么是憂愁,所以喜歡登樓賞玩。后一個“愛上層樓”,又同下面“為賦新詞強說愁”結成因果關系,即因為愛上高樓而觸發詩興,在當時“不識愁滋味”的情況下,也要勉強說些“愁悶”之類的話。這一疊句的運用,把兩個不同的層次聯系起來,將上片“不知愁”的這一思想表達得十分完整。

詞的下片,表現自己隨著年歲的增長,處世閱歷漸深,對于這個“愁”字有了真切的體驗。作者懷著捐軀報國的志愿投奔南宋,本想與南宋政權同心協力,共建恢復大業。誰知,南宋政權對他招之即來,揮之即去,他不僅報國無門,而且還落得被削職閑居的境地,“一腔忠憤,無處發泄”,其心中的愁悶痛楚可以想見。“而今識盡愁滋味”,這里的“盡”字,是極有概括力的,它包含著作者許多復雜的感受,從而完成了整篇詞作在思想感情上的一大轉折。接著,作者又連用兩句“欲說還休”,仍然采用疊句形式,在結構用法上也與上片互為呼應。這兩句“欲說還休”包含有兩層不同的意思。前句緊承上句的“盡”字而來,人們在實際生活中,喜怒哀樂等各種情感往往相反相成,極度的高興轉而潛生悲涼,深沉的憂愁翻作自我調侃。作者過去無愁而硬要說愁,如今卻愁到極點而無話可說。后一個“欲說還休”則是緊連下文。因為,作者胸中的憂愁不是個人的離愁別緒,而是憂國傷時之愁。而在當時投降派把持朝政的情況下,抒發這種憂愁是犯大忌的,因此作者在此不便直說,只得轉而言天氣,“天涼好個秋”。這句結尾表面形似輕脫,實則十分含蓄,充分表達了作者之“愁”的深沉博大。

辛棄疾的這首詞,通過“少年”、“而今”,無愁、有愁的對比,表現了他受壓抑排擠、報國無門的痛苦,是對南宋統治集團的諷刺和不滿。在藝術手法上,“少年”是賓,“而今”是主,以昔襯今,以有寫無,以無寫有,寫作手法也很巧妙,突出渲染一個“愁”字,并以此為線索層層鋪展,感情真摯委婉,言淺而意深,將詞人大半生的經歷感受高度概括出來,有強烈的藝術效果。


精彩推薦

辛棄疾的古詩大全

作者介紹

辛棄疾
{$view->author} 辛棄疾(1140-1207),南宋詞人。原字坦夫,改字幼安,別號稼軒,漢族,歷城(今山東濟南)人。出生時,中原已為金兵所占。21歲參加抗金義軍,不久歸南宋。歷任湖北、江西、湖南、福建、浙東安撫使等職。一生力主抗金。曾上《美芹十論》與《九議》,條陳戰守之策。其詞抒寫力圖恢復國家統一的愛國熱情,傾訴壯志難酬的悲憤,對當時執政者的屈辱求和頗多譴責;也有不少吟詠祖國河山的作品。題材廣闊又善化用前人典故入詞,風格沉雄豪邁又不乏細膩柔媚之處。由于辛棄疾的抗金主張與當政的主和派政見不合,后被彈劾落職,退隱江西帶湖。.?

辛棄疾詩詞名言

 • 八百里分麾下炙,五十弦翻塞外聲。

  bā bǎi lǐ fēn huī xià zhì,wǔ shí xián fān sài wài shēng   八百里分麾下炙,五十弦翻塞外聲。 古:仄仄仄通平仄仄 仄仄平平仄仄平  ◆聲【下平八庚】 今:平仄仄通平仄仄 仄平平平通仄平  ◆聲【十一庚,eng,ing(ieng),ong(ueng)iong,(üeng)】 出自:宋.辛棄疾《破陣子·

 • 稻花香里說豐年,聽取蛙聲一片。

  dào huā xiāng lǐ shuō fēng nián,tīng qǔ wā shēng yī piàn 。   稻花香里說豐年,聽取蛙聲一片。 古:仄平平仄仄平平 通仄平平仄仄  ◆片【去聲十七霰】 今:仄平平仄通平平 平仄平平通通  ◆片【八寒,an,ian,uan,üan】 出自:宋.辛棄疾《西江月·夜行黃沙道中》

 • 莫遣旁人驚去,老夫靜處閑看。

  mò qiǎn páng rén jīng qù,lǎo fū jìng chù xián kàn ??莫遣旁人驚去,老夫靜處閑看 古:仄仄平平平仄?仄平仄仄平通◆看【上平十四寒】【去聲十五翰】 今:仄仄平平平仄?仄平仄仄平通◆看【八寒,an,ian,uan,üan】 出自:

 • 向河梁、回頭萬里,故人長絕。

  xiàng hé liáng 、huí tóu wàn lǐ ,gù rén zhǎng jué   向河梁、回頭萬里,故人長絕 古:仄平平 通平仄仄 仄平通仄 ◆絕【入聲九屑】 今:仄平平 平平仄仄 仄平通平 ◆絕【三皆,ie,üe】 出自:辛棄疾《賀新郎》 作品原文拼音及韻律: lǜ shù

 • 欲說還休,卻道天涼好個秋。

  yù shuō hái xiū ,què dào tiān liáng hǎo gè qiū 欲說還休,卻道天涼好個秋 仄仄平平,仄仄平平仄仄平  ★ 秋『十一尤平聲』 仄通平平,仄仄平通仄仄平 出自:辛棄疾《丑奴兒·書博山道中壁》 作品原文拼音及韻律: shǎo nián bú shí chóu zī wèi ,ài shàng céng l

猜您喜歡的分類:

著名詩人

李白的古詩 杜甫的古詩? 白居易的詩 辛棄疾的詞 王維的詩

蘇軾的詞 李清照詩詞 杜牧的詩 陸游的詩 陶淵明的詩

王安石的詩 曾國藩的詩 毛澤東詩詞 岑參的詩 孟浩然的詩

賀知章的詩 王勃的詩 李商隱的詩 李賀的詩 柳宗元的詩

黃庭堅的詩 歐陽修的詩 梅堯臣的詩 文天祥的詩

楊萬里的詩 范成大的詩 范仲淹的詩

?
© 2020好詩文網 | 好詩大全 詩句大全 古文翻譯 唐詩三百首 宋詞精選 元曲精選  古詩文網 山西快乐10分钟开奖走势图 2020欧冠八分之一决赛 福建体彩31选7开 北京11选5基本走势 2018信誉最好的棋牌 陕西十一选五今天开奖结果 篮球位置 四方河南麻将下载 黑龙江快乐十分破解 安徽快3开奖号码 2020年香港今晚开奖日期 星悦手机麻将有规律吗 金布衣3d高手论坛 股票投资心得 一肖是哪个好 常来海南麻将黑3黑a 3d试机号绕胆图彩